Predikan söndagen den 25 juli

 

Andlig klarsyn

 

Matt 7:15-16

 

Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar. Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar?

 

Mika 3:5-6

 

Så talar HERREN mot de profeter som föra mitt folk vilse, mot dem som ropa: »Allt står väl till!», så länge de hava något att tugga med sina tänder, men båda upp folket till helig strid mot den som ej giver dem något i gapet. Därför skall natt komma över eder, så att det bliver slut på edra syner, och mörker, så att det bliver slut på edra spådomar. Ja, solen skall gå ned över profeterna och dagen varda mörk över dem.

 

Vi kan läsa i Bibeln om att Gud i det gamla förbundets tid talade till folket genom Sina profeter. Den Helige Ande var inte utgjuten på samma sätt på den tiden och folket var beroende av profeterna för att få del av Guds budskap.

 

Men profetämbetet missbrukades. Ondskefulla härskare ville visa att Gud ”stod på deras sida”, och även folket efterfrågade profeter som med sina profetior bejakade och rättfärdigade deras livsföring. De ville ha profeter som ropade: ”Allt står väl till”, oavsett situationen i landet. Och det fanns ”profeter” som anpassade sig och som levererade de positiva ”profetior” som efterfrågades och därmed, så länge de gjorde det, blev välvilligt behandlade.

 

Men det fanns andra profeter som strikt höll sig till sanningen, som inte lät sig korrumperas och som troget förmedlade Guds rena och sanna budskap, och dessa profeter fick ofta utstå lidande och härskarnas förakt.

 

Men Gud låter sig inte gäckas av falska profeter, de som utger sig för att tala i Hans namn, men som inte gör det. Och Han är inte nådig mot dem som medvetet förvanskar Hans Ord och för folket vilse, och vi kan se att de falska profeterna fick sina straff.

 

Men det var inte bara under det gamla förbundets tid som det förekom falska profeter. Jesus varnade särskilt för hur det i den sista tiden ska uppstå många falska ”messiasgestalter” som vill förvilla oss, och Han uppmanar oss att inte låta oss förvillas. Och Hans dom över dem som förför de troende är hård. (Matt. 18-6-7) Men den som förför en av dessa små som tro på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup. Ve världen för förförelsers skull! Förförelser måste ju komma; men ve den människa genom vilken förförelsen kommer!

 

Den moderna tekniken gör det enkelt att sprida information. Och vi kan se hur det idag förekommer en aldrig sinande ström av förkunnare världen över som säger sig förmedla profetiska budskap. Ibland kan det vara budskap som ”träffar” oss personligen, och ibland kan det vara mer allmänna budskap.

 

De som förmedlar budskapen kan vara helt ärliga, ledda av Den Helige Ande och förmedla Guds rena Ord. Och det finns de som menar väl, men frestas att låta sina egna tankar blanda sig med Guds budskap. Men det finns även de som inte är hederliga, som är falska, de som är ”ulvar i fårakläder”. Och budskapen som vi hör kan vara helt sanna, de kan vara delvis sanna och de kan vara falska.

 

De som förmedlar budskapen är ofta karismatiska och övertygande i sin framtoning, och det kan vara lätt att ryckas med, speciellt om budskapet stämmer väl överens med vår egen sinnesstämning och en viss livssituation.

 

Vi kanske befinner oss i en situation där vi är tillfälligt svaga, och ett budskap kanske talar till oss på ett känslomässigt plan. Det kanske svarar mot ett rent önsketänkande från vår sida. Men det kan likväl vara helt (eller delvis) fel och det kan ställa till det rejält för oss om vi ”sväljer” det utan vidare.

 

Men vi uppmanas att pröva det vi hör. (1 Joh. 4:1) Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen.    

 

Vi som lever i det nya förbundet har något som de som levde i det gamla förbundet inte hade. Vi har var och en direktkommunikation med Gud genom Den Helige Ande.

 

Vi ska inte förakta det profetiska ordet, men vi ska pröva allt och behålla det goda. (1 Thess. 5:20-21) förakten icke profetisk tal, men pröven allt, behållen vad gott är

 

Vi ska be om andlig klarsyn, så att vi kan avgöra om det vi hör kommer från Gud eller inte. Vi har tillgång till Guds Ord. Vi kan pröva allt det vi hör gentemot Hans Ord, och vi får frid i vårt inre när vår egen ande vittnar med Den Helige Ande och vi får klarhet i att det vi hörde var sant.

 

(Ps 119:30-35) Jag har utvalt sanningens väg, dina rätter har jag ställt framför mig. Jag håller mig till dina vittnesbörd; HERRE, låt mig icke komma på skam. Jag vill löpa dina buds väg, ty du tröstar mitt hjärta. Visa mig, HERRE, dina stadgars väg, så vill jag taga den i akt intill änden. Giv mig förstånd, så vill jag taga din lag i akt och hålla den av allt hjärta. Led mig på dina buds stig, ty till den har jag behag.

 

Gud välsigne dig

 

Johan, pastor i Tempelchurch församling